Soalan Ulang Kaji KPF 3012 set 2(Falsafah Pendidikan)

Set 2

1. Matlamat sistem pendidikan bagi memupuk perpaduan negara dijalankan dengan cara
i. Menggunakan bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah.
ii. Mengurang jurang perbezaan dalam perbezaan dalam peluang-peluang pendidikan di antara kawasan-kawasan.
iii. Mencantumkan sistem-sitem pendidikan di Sabah dan Sarawak dengan sistem kebangsaan.

iv. Membenarkan kelas-kelas sosial yang berbeza tarafnya berlanjutan
A. i, ii
B. i,ii,iii
C. i,ii,iii,iv
D. ii,iii

2. pilih kenyataan yang tidak merupakan syor Laporan Rahman Talib 1960.
A. Mengadakan peperiksaan awam di sekolah dalam satu bahasa rasmi sahaja.
B. Mengadakan pengajaran rendah percuma untuk semua kanak-kanak
C. Mengadakan satu jenis sekolah menengah kebangsaan terbuka kepada semua kaum
D. Menubuhkan sekolah lanjutan

3. Pilih kenyataan yang tidak merupakan syor Laporan Rahman Talib 1960.
A. Menubuhkan sekolah lanjutan
B. Mengadakan pengajaran rendah percumaan untuk semua kanak-kanak
C. Mengadakan peperiksaan awam di sekolah dalam satu bahasa rasmi sahaja
D. Mengadakan satu jenis sekolah menengah kebangsaan terbuka kepada semua kaum

4. Pada zaman penjajahan Inggeris murid-murid di sekolah Inggeris banyak didadahkan kepada cara hidup dan adat resam orang-orang Inggeris. Walaupun begitu, murid-murid masih tidak lupa akan bahasa dan adat resam ibunda. Ini adalah kerana sekolah mepunyai unsur
A. Kesinambungan
B. Pengekalan
C. Penggabungjalinan
D. Pembaharuan

5. Faktor yang tidak merupakan faktor penghalang dalam usaha menggalakkan perpaduan ialah
A. Prejudis
B. Aras kepercayaan
C. Materialism
D. Diskriminasi

6. Gerak kerja kokurikulum yang diadakan di sekolah-sekolah bertujuan untuk
i. Membenarkan murid-murid bercampur gaul dengan bebas
ii. Melatih murid-murid supaya bertanggungjawab
iii. Memupuk sifat kepimpinan murid-murid

iv. Melahirkan semangat bertandingan secara melampau
A. i,ii,iii
B. i,ii
C. iii,iv
D. i,ii iv

7. Peranan sekolah sebagai satu institusi sosial di negara kita meliputi semua yang berikut kecuali
A. melanjutkan unsur-unsur kebudayaan semasa yang sesuai
B. mengekalkan warisan kebudayaan yang dihargai
C. mewujudkan satu masyarakat yang berteraskan kebudayaan kaumnya
D. menapiskan unsur-unsur kebudayaan yang tidak diingini

8. Faktor berikut bukan merupakan pengaruh sosial terhadap pencapaian persekolahan seseorang murid
A. Kumpulan sebaya
B. Ideology
C. Aspirasi sekolah
D. Kedudukan sosioekonom

9. Faktor-faktor yang mungkin menyebabkan berlakunya keciciran
i. Sosioekonomi
ii. Tidak terdapat kemudahan prasekolah
iii. Tidak ada dorongan ibu bapa
iv. Sistem elitis

v. Kekurangan guru sains
A. ii,iii
B. i,ii,v
C. i,ii,iii,iv
D. i,ii


10. Persekolahan merupakan satu proses pemasyarakatan kerana sekolah
A. Menyediakan pengajaran yang selaras dengan kehendak masyarakat
B. Membimbing seseorang itu memperolehi corak tingkah laku yang diterima masyarakat
C. Melengkapkan seseorang individu dengan ilmu pengetahuan yang dikehendaki masyarakat
D. Membekalkan tenaga manusia terlatih sejajar dengan kehendak masyarakat

11. Bagi mempupuk perpaduan, perkara-perkara berikut ditekankan di dalam sistem pendidikan di Malaysia,kecuali
A. Dasar Asimilasi Nasional
B. Dasar Pendidikan Kebangsaan
C. Dasar Bahasa Kebangsaan
D. Dasar Ekonomi Baru

12. Yang manakah dari berikut yang merupakan murid-murid belajar di pondok sebelum kedatangan British ke Tanah Melayu?
i. Mengkaji ayat-ayat Quran
ii. Menghafaz huruf abjad Arab

iii. Menafsir ayat-ayat Quran
A. i,ii
B. tiada satu pun
C. ii, iii
D. i,ii,iii

13. Pada zaman penjajahan Inggeris di negara kita, empat aliran bahasa digunakan dengan tujuan
A. Memupuk perpaduan di antara kaum yang berbeza
B. Memperkembangkan kebudayaan Inggeris di Tanah Melayu
C. Memajukan semua kaum ke satu tahap kemajuan yang sama
D. Memenuhi kepentingan dasar pemerintahan Inggeris dan persekolah kaum masing-masing

14. Yang manakah bukan kenyataan benar mengenai sistem pendidikan sebelum kedatangan British ke Tanah Melayu?
A. Selain daripada pelajaran kitab suci al-Quran, murid-murid juga belajar sedikit Bahasa Melayu
B. Kurikulum adalah hanya terhad kepada pelajaran teks Quran sahaja
C. Sistem pendidikan adalah pendidikan tak formal
D. Kaedah mengajar yang digunakan adalah kaedah menghafaz

15. Matlamat utama Jawatankuasa Kabinet ditubukan ialah untuk
A. Memastikan sejauh manakah bahasa Malaysia digunakan dalam sistem pendidikan kebangsaan
B. Mengkaji sebab-sebab berlakunya keciciran
C. Mengkaji cara-cara mencegah keciciran murid-murid
D. Mengkaji sejauh mana sistem pelajaran dapat melahirkan tenaga rakyat yang diperlukan serta satu masyarakat yang bersatu padu

16. Bidang tugas Laporan Kabinet ialah
A. Mengesyorkan kenaikan darjah dilakukan secara automatic
B. Mengkaji semula perkhidmatan, ganjaran dan status guru
C. Mengkaji dasar pendidikan kebangsaan dan memastikan sistem pendidikan tersebut memenuhi matlamat negara
D. Mengesyorkan supaya umur tamat sekolah titingkatkan kepada 15 tahun

17. Sosialogi pendidikan membolehkan seseorang bakal guru memahami
i. Proses pengajaran-pembelajan di sekolah
ii. Peranan sekolah dalam sesbuah masyarakat
iii. Ciri-ciri sekolah sebagai satu institusi

iv. Cara-cara pengeloloan sesebuah sekolah
A. ii,iv
B. iii,iv
C. ii,iii
D. i,ii

18. Di antara yang berikut, manakah yang bukan merupakan faedah penggunaan teknologi dalam pendidikan?
A. Dapat menumbukan minat murid-murid
B. Dapat menjadikan suatu pelajaran itu lebih bermakna
C. Dapat menyeronokkan murid-murid walaupun objektif pelajaran tidak tercapai
D. Dapat membantu murid-murid membentuk konsep dengan jelas19. Masyarakat boleh difahamkan sebagai sekumpulan individu
i. Yang bersatu padu disebabkan mereka mempunyai ideology matlamat dan nilai-nilai yang sama
ii. Yang hidup dalam satu kawasan dan mempunyai cara hidup yang sama
iii. Yang mempunyai persamaan dari segi fizikal dan bahasa pertuturan
iv. Yang mempunyai kedudukan yang sama dari segi politik, ekonomi dan sosial
A. Ii,iii
B. I,iv
C. I,ii
D. Ii,iv

20. Pengekalan dan pembaharuan sesebuah masyarakat merupakan fungsi-fungsi sekolah yang penting kerana
A. Masyarakat memerlukan unsur-unsur yang stabil dan berubah bagi kewujudannya
B. Masyarakat maju harus menerima perubahan
C. Sekolah mendukung ideology politik yang ada unsur-unsur baru di dalamnya
D. Ahli-ahli masyarakat sekolah ada kalanya kekal da nada kalanya berubah.

21. Ciri-ciri berikut perlu ditekankan dalam dalam pembentukan sikap kewarganegaraan
i. Percaya kepada Tuhan
ii. Bersemangat patriotik
iii. Bersemangat kekitaan

iv. Bersemangat semasa menyanyi
A. ii,iii
B. i,ii
C. ii,iii,iv
D. i,ii,iii (jawapan)

22. Pendidikan adalah alat yang paling utama untuk
A. Mewarisi nilai-nilai budaya
B. Menigkatkan kemahiran dan ilmu pengetahuan
C. Menghasilkan perbuahan sesial sejajar dengan perubahan dalam masyarakat
D. Memupuk perkembangan individu dan kewarganegaraan yang sejajar dengan aspirasi dan ideology negara


23. Di antara yang berikut, manakah yang bukan kesan daripada cadangan-cadangan Laporan Kabinet?
A. Pengajaran pemulihan mula ditekankan di sekolah-sekolah
B. Wujudnya Kurikulum Baru Sekolah Rendah
C. Pelajar sekolah vokasional berpeluang memasuki universiti
D. Kemudahan-kemudahan prasekolah mula disediakan

24. Perguruan belum diterima sebagai satu profesion kerana ia tidak
A. Memerlukan ilmu dan kemahiran khas
B. Memerlukan latihan khas
C. Tidak mempunyai kod etika
D. Mempunyai autonomi dan autoriti mebuat keputusan berkaitan dengan profeisonnya

25. Kenyataan manakah yang berikut bukan merupakan cita-cita Rukun Negara?
A. Mencapai perpaduan yang lebih erat
B. Mengetapikan tradisi-tradisi yang tidak relevan
C. Mencipta satu masyarakat yang adil
D. Memelihara satu cara hidup demokratik

0 comments: