Soalan Ulang Kaji KPF 3012 Set 3 (Falsafah Pendidikan)

Set 3

1. Manakah antara berikut merujuk kepada komponen standard kompetensi pengetahuan dan kefahaman seperti yang dinyatakan di dalam Standard Guru Malaysia ?
I. Pengurusan bilik darjah
II. Kandungan ilmu pengetahuan
III. Kandungan mata pelajaran yang diajar
IV. Sumber pendidikan dalam pelaksanaan kurikulum

A: I dan II sahaja
B: I , II dan III sahaja
C: II, III dan IV sahaja ( ms/47 & 48)
D: I , II , III dan IV sahaja

2. Dasar pendidikan wajib dan dasar pendidikan percuma merupakan contoh-contoh dasar pendidikan yang berkaitan dengan _______

A: taraf pendidikan (ms 67)
B: jurang pendidikan
C: peluang pendidikan
D: tahap persekolahan

3. Manakah di antara berikut merujuk kepada contoh menulis objektif tingkah laku yang eksplisit? Pada akhir pengajaran, pelajar dapat :
A: Menyedari pentingnya perpaduan rakyat
B: Menerangkan lima prinsip Rukun Negara
C: Menghayati keindahan lagu Malaysia Gemilang
D: Memahami pengajaran daripada sesuatu cerita yang dibaca.

4. Apakah tindakan yang boleh dilaksanakan bagi memastikan kejayaan pelaksanaan sesuatu dasar pembangunan pendidikan ?
A: Penilaian
B: Pengesyoran
C: Pengawasan (ms 63)
D: Penstrukturan

5. Apakah ciri utama kurikulum tersembunyi ?
A: Diajarkan di dalam bilik darjah.
B: Ada penilaian untuk mengukur prestasi murid
C: Muncul dalam pembinaan potensi secara tidak terancang.(ms 117)
D: Dirancang oleh pihak sekolah untuk membangunkan daya intelektual murid.

6. Metafizik, epistemologi, aksiologi dan logik adalah cabang-cabang falsafah. Epistemologi adalah persoalan tentang _____________________
A. Nilai estetik
B. Hakikat di sebalik alam nyata
C. Kebenaran ilmu dan pengetahuan (ms 16)
D. Perkara yang dilihat melalui pancaindera


7. Siapakah di antara tokoh berikut yang mentakrifkan pendidikan ialah proses pembinaan pekerti dan pengembangan akal fikiran?
A. Plato
B. Socrates (ms 17)
C. Aristotle
D. John Dewey

8. Matlamat Pelan Induk Pembangunan Pendidikan ialah untuk menghasilkan pendidikan berkualiti untuk semua. KPM telah mengenal pasti dua pendekatan untuk mencapai hasrat tersebut iaitu : __________
I. Menambahkan peruntukan pembangunan luar Bandar
II. Memastikan rakyat mendapat peluang pendidikan yang adil dan saksama
III. Memberi perhatian khusus ke atas sekolah yang telah mencapai tahap cemerlang
IV. Meningkatkan pembangunan potensi pelajar ke arah berprestasi tinggi

A: I dan II sahaja
B: I dan IV sahaja
C: II dan III sahaja ( ms 78)
D: III dan IV sahaja
  
 
9. Pendidikan menjadi pemankin dalam merealisasikan hasrat menjadi negara maju menjelang 2020. Bagaimanakah pendidikan boleh memberikan impak kepada pembangunan negara?
I. Pendidikan menyedarkan rakyat tentang pembangunan.
II. Literasi membolehkan maklumat pembangunan diterima oleh rakyat.
III. Rakyat yang berpendidikan berkeupayaan memberi idea yang bernas.
IV. Pendidikan menyediakan tenaga buruh yang berkemahiran untuk pembangunan

A. I dan II sahaja.
B. III dan IV sahaja.
C. I, II dan III sahaja.
D. I, II, III dan IV.


10. Manakah antara berikut merupakan pelaksanaan Dasar Pelajaran Kebangsaan melalui satu sistem pendidikan yang memperuntukan perkara-perkara yang akan memenuhi keperluan negara serta memupuk perpaduan negara?
I. Pelbagai pendidikan dan komprehensif skopnya.
II. Kurikulum Kebangsaan dan peperiksaan yang sama.
III. Bahasa Kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama.
IV. Pendidikan bersepadu, menyeluruh, seimbang dan harmoni.

A. I, II dan III sahaja.
B. I, III dan IV sahaja.
C. II, III dan IV sahaja.
D. I, II, III dan IV.

11. Guru adalah ‘role model’ yang sentiasa menjadi perhatian. Oleh itu guru mestilah kelihatan kemas dalam penampilan dan berpakaian, sopan dalam tutur kata dan tingkah laku dan berakhlak mulia.
Apakah cabang falsafah yang boleh dikaitkan dengan pernyataan di atas?
A. Logik.
B. Metafizik.
C. Aksiologi. (ms 16)
D. Epistemologi.

12. Pendidikan berdasarkan Falsafah Pendidikan Kebangsaan membawa konsep bahawa perkembangan potensi individu adalah secara seimbang, menyeluruh dan bersepadu.
Manakah antara berikut ialah implikasi kepada konsep tersebut?
I. Perkembangan bersepadu intelek, rohani, emosi dan jasmani.
II. Konsep meritokrasi dalam mendapatkan pendidikan.
III. Penerapan nilai murni dalam pengajaran semua matapelajaran.
IV. Penubuhan lebih banyak institusi latihan kemahiran untuk melatih tenaga kerja.

A. I dan IV sahaja
B. II dan IV sahaja
C. I dan III sahaja (ms 24&25)
D. II dan III sahaja

0 comments: