Showing posts with label Nota Ulangkaji. Show all posts
Showing posts with label Nota Ulangkaji. Show all posts
TUTORIAL 1
MAKSUD PENYELIDIKAN DALAM PENDIDIKAN
Ialah Aplikasi kaedah saintifik  bagi menkaji masalah pendidikan dengan tujuan utk memahami, menerang, menjangka atau mengawal  fenomena pendidikan.

DUA TUJUAN MELAKUKAN PENYELIDIKAN PENDIDIKAN(OLEH GALL, 1996):
a.   Utk memerihalkan sesuatu fenomena yang berlaku di sekeliling kita dalam bentuk suatu aktiviti, situasi atau peristiwa tertentu.

Cthnya : situasi pelaksanaan  kurikulum baharu dalam pendidikan.

b.      Utk meramal  fenomena yang akan berlaku pada masa hadapan berdasarkan situasi masa kini.  
Cth: Kejayaan pelajar pada masa hadapan diramal berdasarkan  prestasi mereka pada masa kini./ keputusan percubaan peperiksaan SPM digunakan utk meramal keputusan pepriksaan SPM mereka nanti.

c.       Utk tujuan penambahbaikan berhubung dgn sesuatu fenomena yang biasannya melibatkan aktiviti pencelahan(intervention). Cth:  Sblm melaksanakan satu kaedah pengajaran baharu, kaedah baharu tersebut dicuba terlebih dahulu  oleh penyelidik utk melihat keberkesannya.

TERANGKAN PERBEZAAN KAJIAN KUALITATIF DENGAN  KUANTITATIF:

KUALITATIF:  Satu bentuk kajian yang dijalankan utk memahami sesuatu situasi itu dalam keadaannya yang tersendiri. Input akhirnya  ialah hasil kajian yang memberi kefahaman yang mendalam mengenai kehidupan responden yang dikaji. Ianya SUKAR dilakukan kerana data adalah subjektif.

KUANTITATIF:  Penyelidikan yang sistematik berdasarkan nilai numerikal  atau statistik . Kajian ini memerlukan alat atau instrumen untuk mendapatkan data kajian. Alat yang biasa digunakan ialah soal selidik  sama ada soal selidik terbuka atau tertutup. Hasil kajian  merangkumi formula-formula  tertentu dalam bentuk gambar rajah, jadual dan perkiraan statistik.  Ia juga biasanya utk mengukur  tingkahlaku yang nampak(luaran).

4 KOD ETIKA PENYELIDIKAN:

a.      Mendapat Kebenaran daripada Responden.
b.      Penglibatan: Responden perlu diberitahu setakat mana penglibatan mrk dlm penyelidikan tersebut.
c.       Kerahsiaan, seperti mengutamakan hak responden.
d.      Anomiti: Penyelidik  mesti menjamin anomiti kpd peserta spt identiti responden.


HURAIKAN PROSEDUR MENJALANKAN PENYELIDIKAN PENDIDIKAN:
1.          Menyatakan masalah kajian, iaitu isu @ persoalan pokok yang akan dikaji.
2.          Menetapkan Objektif Kajian: Menyatakan dengan spesifik perkara-perkara yang ingin diselidiki dlm penyelidikan tersebut.
3.          Membentuk Soalan Kajian: Dibina berdasarkan Objektif Kajian dan mestilah jelas, tepat dan berfokus.
4.          Menghasilkan Hipotesis Kajian: Utk menentukan sama ada yang dikaji itu benar atau salah dll.
5.          Melakukan Tinjauan Literatur: Utk mengetahui isu-isu yang berkaitan  dgn penyelidikan yg akan dijalankan.
6.          Merancang Kaedah Kajian : Menetukan instrumen serta  prosedur pelaksanaan kajian.
7.          Merekabentuk Kajian : Menentukan sama ada pendekatan kualitatif @ pendekatan Kuantitatif yg bakal digunakan.
8.          Menentukan Prosedur Persampelan : Sampel yang betul agar dpt menggambarkan sesuatu @ fenomena yang dikaji.
9.          Membina instrumen Kajian: iaitu alat  utk membuat pengukuran @ pengumpuln data.
10.       Menyatakan Kesahan & Kebolehpercayaan instrumen Kajian:  Spt Kesahan Kandungan  dan Kesahan Muka.
11.       Menetukan Prosedur Pengumpulan Data : Agar data yang dikumpul cukup, tepat dan dpt menggambarkan dgn benar
12.       Mengumpul Data : Iaitu Mengutip Data.
13.       Menganalisis Data : Samada secara Kualitatif @ kuantitatif.
14.       Membincang Hasil Kajian : Agar menghasilkan rumusan, penambahbaikan, cadangan dan implikasi penyelidikan.
15.       Melaporkan Kajian : Iaitu melaporkan keseluruhan kajian spt Tujuan kajian, objektif kajian, reka bentuk kajian, dapatan kajian, cadangan2 dsbnya


TUTORIAL 2

1.      3  JENIS PENYELIDIKAN KUALITATIF(HURAIKAN):

a.      Kajian Kes : Menurut Merriem (1998) Kajian kes digunakan utk memahami secara mendalam ttg subjek yg dikaji . Melibatkan seorg individu, sekumpulan manusia, satu masyarakat, satu bilik darjah. Cth: Kajian ttg tanda t/laku bermasalah  dan penyebab cara meluahkan perasaan serta emosi seorang pelajar.

b.      Kajian Sejarah : Mengkaji ttg sebab-sebab, kesan-kesan @ kecederungan dari peristiwa lepas yg mungkin boleh membantu utk menerangkan perkara-perkara pada masa sekarang dan peristiwa-peristiwa yang dijangka pada masa akan datang.  Cth: Kajian kesan pelaksanaan PdP Sains & Matematik dlm B. Inggeris (PPSMI) dlm kalangan pelajr sekolah Menengah.

c.       Kajian Naratif:  Satu Kajian yg digunakan utk memahami atau mengkaji bagaimana manusia membina makna dalam kehidupan mereka, iaitu  makna yg ditafsirkan kesan drpd peristiwa2 yg berlaku dlm kehidupan mereka. Cth: Kajian Analisis Naratif Filem Romantik Korea: Winter Sonat
2.      MAKSUD  ‘MASALAH KAJIAN YG BAIK’: Ialah Masalah yg mengandungi persoalan dan isu penting yang boleh dijawab serta diselesaikan melalui penyelidikan.

3.      TERANGKAN 2  PUNCA BLH MENDAPATKAN MASALAH KAJIAN:

i.    Minat & Pengalaman Pengkaji: Iaitu minat atau rasa ingin tahu terhadap sesuatu perkara.  Jg Pengalaman peribadi di persekitaran spt di tempat kerja, bilik kuliah,  bilik darjah dsb akan membantu mencetuskan idea-idea utk mnjalankan sesuatu kajian

ii.    Tinjauan Literatur:  Iaitu melalui pembacaan pada kajian-kajian yg lepas, Yang mana akan dpt membantu pengkaji dlm memilih isu kajian yg relevan dan bersesuaian.  Seterusnya membantunya  utk merangka isu kajian yg lebih baik.


TUTORIAL 3

1.      MAKSUD PENYELIDIKAN KUANTITATIF :

Penyelidikan Kuantitatif ialah  penyelidikan yg sistematik berdasarkan nilai numerikal atau statistik . Tujuan ialah utk:
         i.            Menguji teori
       ii.            Melihat hubungkait angkubah
      iii.            Menjelaskan fenomena dr segi “sebab penyebab”.
     iv.            Membuat ramalan.
       v.            Membuat tinjauan

2.      Namakan 3 Jenis rekabentuk penyelidikan kuantitatif :

         i.            Kajian Eksperimental .
       ii.            Kajian Tinjauan
      iii.            Kajian Korelasi

3.      APAKAH MAKSUD  KAJIAN  ETNOGRAFI?

Iaitu Kajian deskriptif  ke atas budaya, sub-budaya , institusi  atau kumpulan sesebuah masyarakat.  Kajian ini biasanya menggunakan teknik pemerhatian, temubual(sama ada secara formal @tdk formal), analisis dokumen, penelitian sejarah hidup  dan enulisan diari. Cth kajian: Kajian mengenai gaya pembelajaran  pelajar di rumah.


4.      TERANGKAN FASA ANALISIS DATA KUALITATIF.

Lacey & Luff(2001) menyatakn Fasa Analisis Data Kualitatif ada beberapa  Fasa, iaitu : 

        I.            Penerokaan Data Kajian: Peringkat ini, Pengkaji perlu membaca, menyemak, mendengar berulang-ulang kali data-data yang telah dikumpul. Juga dibuat sedikit ringkasan yang penting.
      II.            Transkripsi :  Iaitu proses menukarkan rakaman temubual (dalam bentuk audio) dan nota lapangan yang bertulis tangan kepada bentuk  ‘verbatim’(bertulis bertaip) agar mudah dibaca dan difahami.  Jg segala tanda bukan lisan sperti diam sejenak,  ketawa, mimik muka, berkerut dahi dan sebagainya  PERLU DIREKODKAN kerana menggambarkan  perasaan responden.
    III.            Mengorganisasi :  Iaitu menyusun data yang telah siap dengan teratur.  Peringkat ini jg ditukar nama responden kpd nama samaran iaitu dalam etika menjaga kerahsiaan responden.
    IV.            Pengkodan :  Iaitu proses utk meniliti, membaca, mengenalpasti serta mengeluarkan teks dan memberi  kod(sama ada dalam satu bentuk @ singkatan), agar lbh mudah utk dianalisis.  Pengkodan boleh dilakukan secara manual ataupun menggunakan perisian tertentu spt NUD  IST, NVivo dan Atlas Ti.
      V.            Analisis  : Peringkat ini melibatkan proses untuk membina tema. Iaitu melibatkan pendekatan induktif dan pendekatan deduktif.
 
TUTORIAL 4

APAKAH YANG DIMAKSUDKAN DENGAN PENYELIDIKAN YANG MEMATUHI PARADIGMA POSITIVISME?
·         Adalah bagi menganalisis sesuatu  isu, ianya akan melihat isu tersebut sebagai sesuatu yang boleh diperhatikan, diukur, di buktikan serta akan ada elemen hubungan sebab dan akibat.
·         Maka penyelidikan yang mematuhi paradigma ini akan menggunakan kaedah kuantitatif, dan data informasi dalam bentuk numerical serta penganalisisan data secara sistematik.
·         Pengkaji yang meyokong paradigma ini, mempunyai hubungan yang kurang rapat (detached) daripada partisipan kajian, agar emosi penyelidik neutral dalam melaksanakan kajian. Ini amatlah perlu supaya penilaian pengkaji tidak mempengaruhi fakta atau aspek-aspek dalam kajian tersebut.

Modul m/s : 89

APAKAH YANG DIMAKSUDKAN DENGAN KEBOLEHPERCAYAAN DALAM KAJIAN KUALITATIF?

·         Merriam (1998), mentakrifkan kebolehpercayaan atau ‘reliability’ adalah sejauh mana dapatan kajian boleh diulang atau direplikasikan. Dengan perkataan lain, adakah kaijian ini, jika diulang akan menghasilkan dapatan yang sama.
·         Menurut Creswell (2007), kebolehpercayaan dalam kajian kualitatif adalah berdasarkan  ‘intercoder agreement’, iaitu persetujuan antara beberapa individu dalam menyemak kod-kod analisa yang telah dibuat pada data kajian.

Modul m/s: 142
HURAIKAN 4 STRATEGI UNTUK MENENTUKAN KESAHAN DALAMAN DALAM KAJIAN KUALITATIF.

Masa yang lama di tempat kajian dan kekerapan bersama responden.
Apabila pengkaji berada lama di tempat kajian, membuatkan dia lebih rapat dan memahami budaya, isu kajian dengan terperinci. Apabila hubungan baik telah terbina , maka lebih senang untuk responden meluahkan pandangan, perasaan terhadap isu kajian.

Triangulasi (triangulation) Marshall dan Rossman (2006) triangulasi bukanlah semata-mata untuk mendapatkan kebenaran, tetapi dapat memberi gambaran mengenai dunia social dari pelbagai perspektif.

Ulasan oleh rakan (peer view) fungsi rakan (peer) adalah membaca, meneliti dan membuat komen yang analitis  tentang aspek seperti metodologi, analisa  serta interpretasi kajian yang kita jalankan. Rakan ini akan memastikan kita jujur dalam menjalankan kajian.

Semakan oleh responden ini merupakan cara yang terpenting untuk meningkatkan kredibiliti kajian.  Pengkaji akan membawa data yang telah dianalisis dan diinterpretasikan untuk disemak oleh responden kajian.
                                 

Modul m/s: 143
APAKAH TUJUAN MENGGUNAKAN UJIAN ‘ANOVA’ DALAM ANALISIS DATA?

·         Apabila kita ingin membandingkan min (purata) antara 2 sampel, maka ujian-t akan digunakan.  Namun apabila terdapat kita ingin membandingkan lebih daripada dua min, maka ujian ANOVA akan digunakan bagi menggantikan    ujian-t.  Maka dalam ujian ANOVA ini, lebih daripada 2 kumpulan diuji secara serentak.
·         Dengan penggunaan ujian ANOVA ini akan dapat membantu penyelidik untuk menganalisa dan membandingkan min-min bagi lebih daripada 2 kumpulan ini.
·         Contoh lain, ANOVA ini boleh digunakan apabila kita ingin membandingkan min (purata) markah matematik antara etnik Melayu, India, Cina dan Orang Asli setelah program tutorial intensif diberikan kepada kumpulan etnik-etnik ini.

Modul m/s: 131

TUTORIAL 5
APAKAH YANG DIMAKSUDKAN DENGAN HIPOTESIS KAJIAN?
Hipotesis ialah satu kesimpulan awal yang dibuat oleh pengkaji bagi menentukan hasilan awal kajian yang hendak dilaksanakan dengan menghubungkan 2 atau lebih pembolehubah yang wujud dalam sesuatu kajian.

Modul m/s:177

TERANGKAN SECARA UMUM KAEDAH SEORANG PENYELIDIK MELAPORKAN DAPATAN KAJIANNYA
·         Penyelidik perlu melaporkan dapatan analisis yang mudah seperti nilai min, kekerapan atau peratus.
·         Setelah itu penyelidik boleh melaporkan pula dapatan analisis yang lebih kompleks seperti kolerasi atau NOVA dan sebagainya.
·         Sekiranya perlu, penyelidik boleh mempersembahkan data yang diperolehi dengan menggunakan jadual atau graf.
·         Perlu diingat bahawa jadual atau graf hanyalah untuk memudahkan sesuatu penerangan, namun begitu ia perlu diterangkan secara penulisan supaya pembaca tidak membuat interpretasi berdasarkan pendapat mereka sendiri.
·         Bagi memastikan kesemua persoalan kajian terjawab, penyelidik perlu menghuraikan dapatan kajian yang diperoleh dan dipersembahkan mengikut urutan persoalan kajian yang telah ditetapkan.
·         Secara umumnya penyelidik boleh melaporkan dapatan kajian penyelidikan kepada 2 bahagian utama iaitu profil responden dan dapatan kajian. 

Modul m/s: 150

NYATAKAN 4 PENEKANAN YANG HARUS DIBUAT DALAM PEMBENTUKAN FORMAT PROPOSAL PENYELIDIKAN SEPERTI YANG TELAH DISYORKAN OLEH NORAINI (2010).
·         Memastikan masalah atau isu penyelidikan dikenal pasti, konstektual dan jelas.
·         Memastikan persoalan kajian jelas, tepat dan relevan dengan permasalahan yang dikemukakan.
·         Tinjauan literatur yang berkaitan dengan persoalan kajian atau hipotesis dan metodologi penyelidikan.
·         Memastikan kaedah penyelidikan yang digunakan sesuai dan dikemukakan secara terperinci dan eksplisit.

Modul m/s : 168

TERANGKAN 3 LANGKAH YANG PERLU PENYELIDIK LAKUKAN APABILA INGIN MENGANALISIS DATA KUALITATIF.

        I.            Berterusan
      II.            Model, tema dan konsep induktif
    III.            Analisis bersifat induktif (‘Constant Comperative Method’)

 Modul m/s: 40

  •        Kajian Sejarah:- membina semula masa silam secara sistematik.  eg: Untuk menentukan Aishah benar-benar keturunan Mahsuri. 
  •       Kajian Deskriptif:- memberi penerangan yg sistematik tentang fakta dan ciri2 sesuatu bidang secara tepat dan berfaktaeg: Satu tinjuan pendapat umum utk menilai sikap pengundi.
  •      Kajian Perkembangan:- menyiasat rentetan pertumbuhan fungsi masaeg: Kajian Trend - corak perubahan masa lepas untuk meramal corak @ keadaan di masa akan datang.
  •      Kajian Kes/Lapangan:- mengenalpasti status masa kini yg melibatkan unit sosial (ind. institusi @ komuniti) eg: Kajian intensif tentang sebab-sebab penceraian di kalangan Orang Melayu. 
  •      Kajian Kolerasi:- menyiasat setakat mana variasi dlm satu faktor seimbang dengan variasi dlm satu faktor atau lebih faktor lain berasaskan pekali variasieg: Kajian tentang hubungan antara konsep kendiri dengan pencapaian akademik
  •     Kajian Perbandingan Sebab-Akibat (komparatif): -mengkaji perkaitan antara sebab dan akibat dgn memerhati beberapa kesan yg wujud serta menyemak semula data sedia ada bagi mencari faktor2 sebab-akibateg: Mengkaji faktor2 yg menjadi sebab utama berlaku kemalangan jalanraya dgn melihat rekod di JPJ atau PDRM 
  •     Kajian Eksperimental:- menyiasat hubungan sebab dan kesan dengan mendedahkan satu kumpulan percubaan kepada satu rawatan dan membandingkan keputusan kepada satu kumpulan yang tidak menerima rawatan eg: Untuk menentukan keberkesanan modul motivasi terhadap peningkatan motivasi pencapaian pelajar sekolah menengah.
  •     Kajian Tindakan:- membentuk kaedah baru dlm menyelesaikan masalah dgn aplikasi terus dlm bilik darjah eg: untuk membentuk kaedah baru bagi menarik lebih ramai pelajar bumiputera meminati bidang sains dan teknologi.

MENGAPA TGFU DIANGGAP PENTING DALAM PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Teaching Games for Understanding merupakan suatu konsep pengajaran dan pembelajaran yang dihasilkan oleh David Bunker dan Rod Thorpe pada tahun 1982 di Universiti Loughboroungh. TGFU merupakan suatu pengajaran permainaan untuk kefahaman yang dapat menarik minat dan perhatian kanak-kanak di dalam atau di luar bilik darjah supaya mereka tidak berasa bosan. (rujuk kepada buku Kaedah Mengajar Pendidikan Jasmani yang ditulis oleh Mohd Sofian Omar Fauzee)
            TGFU ini adalah lebih berfokus terhadap pemahaman yang meyeluruh pada setiap permainan. Murid-murid dapat memahami sesuatu prinsip atau konsep dalam permainan tertentu. TGFU juga menekankan kepada peningkatan tahap aktiviti fizikal. Waktu Pendidikan Jasmani dan Kesihatan di dalam sekolah rendah dan sekolah menengah hendaklah selalu menjalankan TGFU supaya murid-murid dapat berseronok dalam aktiviti fizikal. TGFU juga menjadikan kelas Pendidikan Jasmani sebagai tempat dan masa yang sesuai untuk persaingan, motivasi serta bersuka ria. Guru hendaklah memastikan persaingan ini dijalankan dengan sihat dan menjalankan permainan yang dapat mengeratkan hubungan persahabatan dan kerjasama di antara murid.  
            Melalui TGFU, murid bukan sahaja melibatkan aktif untuk mencapai markah yang tinggi dan menjadikan pemenang, maka juga adalah penting untuk murid untuk belajar membuat keputusan yang tepat dan sesuai dengan pintas dan serta merta dalam proses permainan. TGFU adalah lebih bebas dan tidak mempunyai terlalu banyak peraturan. Ini disebabkan TGFU lebih mengutamakan pengajaran dan pembelajaran dengan seronok.

KELEMAHAN SUKAN BERPASUKAN BERBANDING DENGAN SUKAN INDIVIDU

Albert carron(1993) telah menggariskan beberapa faktor yang boleh menggugat kesepaduan sesuatu pasukan. Antaranya adalah Percanggahan tentang matlamat pasukan iaitu matlamat pasukan yang kurang jelas akan menyebabkan pemain mudah tersalah anggap.

Kekerapan pertukaran ahli juga faktor yang boleh menggugat kesepaduan pasukan adalah satu kelemahan. Pasukan yang kerap menukar pemain, khususnya dalam pasukan yang memerlukan setiap pemain bersama-sama beraksi seperti bolasepak, hoki dan bola jaring akan menyebabkan pemain keliru serta tertanya-tanya. Pemain akan menjadi kurang selesa kerana mereka tidak dapat mewujudkan persefahaman dengan rakan-rakan yang lain, tertanya –Tanya tentang nasib mereka sendiri dan mereka tidak pasti apa yang diingini oleh pihak pengurusan. Akibatnya, prestasi dan kesepaduan pasukan akan menurun.

Kelemahan yang lain adalah perebutan kuasa dalam . Fenomena ini akan memecah belahkan kesepaduan asukan kerana para pemain akan berpecah belah kepada beberapa kumpulan.Tumpuan akan menjurus kepada perebutan kuasa dan bukannya tugasan serta matlamat pasukan. Kesannya, prestasi dan kesepaduan pasukan akan terkikis.
Kelemahan komunikasi dalam pasukan juga merupakan kelemahan sukan berpasukan. Kekurangan komunikasi yang berkesan akan menyebabkan matlamat pasukan tidak tercapai di akhir musim. Ini kerana matlamat pasukan tidak dapat difahami oleh semua pihak yang terlibat.

Kelemahan dalam sukan berpasukan adalah sering berlaku pertelagahan dalam pasukan.Kurangnya interaksi dalam pasukan akhirnya akan mengurangkankeberkesanan serta kesepaduan pasukan.Selain itu, antara faktor lain yang boleh menggugat kesepaduan pasukan adalah pemain kurang jelas dari segi peranan yang dimainkannya. Pemain yang tidak tahu tentang perananya dalam pasukan adalah ibarat layang-layang putus tali. Mereka tak dapat memberikan prestasi yang terbaik kerana kurang jelas tentang ekspektasi pengurusan serta rakan sepasukan terhadap mereka.Mereka juga tidak tahu apa dan siapa yang boleh membantu mereka menangani masalah pasukan. Akibatnya, pemain akan bertindak sendirian sehingga menjejaskan pasukan.

Kelemahan  sukan berpasukan juga merujuk kepada masalah pertembungan personaliti . Dalam situasi yang agak genting sering kali berlaku pertembungan personaliti sesama sendiri di kalangan pemain diantara pemain dengan pemain serta jurulatih. 


KEPENTINGAN PROSEDUR KEEMPAT DALAM MODUL TGFU

Kepentingan TGFUCara membuat keputusan dalam masa yang singkat secara tepat dan pantas  adalah  sukar.
Dalam pendekatan ini perbezaan antara keputusan yang dibuat berdasarkan apa yang hendaK dilakukan dan bagaimana yang hendak dilakukan.

Kepentingan jelas didapati bahawa kesedaran tektikal adalah berpatutan jika keputusan dibuat. Ia sentiasa ada dalam setiap permainan, sesuatu aspek akan sentiasa berubah. Dalam membuat keputusan, Setiap situasi perlu diambil kira seperti kemampuan untuk mengenal pasti petunjuk-petunjuk untuk dimasukkan sebagai proses untuk memilih perkara-perkara yang penting. Kepentingan yang lain adalah mencarai jalan yang terbaik untuk melakukan perubahan dan membuat pilihan yang menepati kehendak keadaan pada saat yang kritikal.


Matlamat utama TGfU adalah untuk memperkembangkan kemahiran seseorang pelajar dalam menyelesaikan masalah dan membuat keputusan dalam sesuatu permainan yang dijalankan. Menurut falsafah TGfU, pelajar bukan sahaja perlu mengetahui bagaimana cara untuk menjayakan sesuatu permainan tersebut, malah seseorang pelajar tersebut haruslah mengetahui bagaimana untuk membuat keputusan yang sesuai ketika permainan dijalankan. Berdasarkan model ini juga, ia menggalakkan pelajar supaya melibatkan diri dalam pelbagai jenis permainan.

DENGAN MENGGUNAKAN PERKATAAN SENDIRI, BAGAIMANA INDIVIDU BOLEH MENCAPAI KESIHATAN YANG OPTIMA BERDASARKAN FAKTOR PERSEKITARAN?


Kesihatan persekitaran merupakan suatu cabang dalam bidang berkaitan dengan kesihatan awam yang menyatakan suatu konsep kesedaran dan pengetahuan tentang aspek alam semula jadi, persekitaran dan persekitaran terbina yang mempunyai hubung kait dengan kesihatan manusia sejagat. Istilah lain yang turut digunapakai dalam merujuk kepada disiplin kesihatan persekitaran adalah kesihatan persekitaran awam dan penjagaan dan kesihatan persekitaran.

Pertubuhan Kesihatan Sedunia mengertikan kesihatan persekitaran sebagai:
Segala aspek tubuh manusia termasuk kesihatan dan penyakit manusia yang mempunyai kaitan dengan faktor dalam alam sekitar. Ia juga merujuk kepada teori dan amalan berterusan menilai dan mengawal faktor dalam persekitaran yang boleh memberi kesan kepada kesihatan.
Kesihatan persekitaran sebagaimana digunakan oleh Pejabat Wilayah WHO di Eropah, termasuk kedua-dua kesan langsung patologi kimia, sinaran dan beberapa agen biologi, dan kesan secara langsung dan tidak langsung kepada kesihatan dan kesejahteraan. Juga meliputi kesan terhadap persekitaran fizikal, psikologi, sosial dan estetik yang termasuk perumahan, pembangunan kawasan bandar, penggunaan tanah dan pengangkutan.

Kesihatan optimum bermakna menjalani kehidupan dengan vitaliti yang kuat, bebas gejala yang menyukarkan dan penyakit kronik. Ini harus menjadi matlamat utama setiap orang untuk menikmati kesihatan fizikal, mental, emosi, dan rohani. Pendek kata, kesihatan optimum bermakna mencapai kemungkinan menjadikan diri yang terbaik dan untuk mencapai potensi anda yang sepenuhnya.
Ia adalah keadaan yang memberi kesan kepada kesejahteraan keseluruhan diri dan untuk mencapainya, anda memerlukan suatu strategi seimbang, iaitu empat perkara penting - pemakanan, senaman, rehat dan sikap mental.

Persekitaran alam, tempat tinggal dan persekitaran kerja yang bersih, selesa, aman dan tidak tercemar meningkatkan tahap kesihatan individu. Pencemaran persekitaran mengancam kesihatan dan nyawa manusia. Alam sekitar dan persekitaran yang kotor dan tercemar mengundang kepada bahaya toksik dan penularan wabak penyakit yang akan menggugat tahap kesihatan.

Salah satu langkah yang perlu kita beri perhatian untuk menjaga kesihatan adalah dengan menjaga kebersihan persekitaran tempat tinggal. Keadaan di dalam dan di luar rumah hendaklah bersih daripada sampah sarap dan tempat-tempat air bertakung. Perkara ini akan dapat menghapuskan tempat pembiakan agen-agen penyakit seperti lalat, tikus, nyamuk dan lain-lain.
Mengamalkan pemakanan seimbang tidak kurang pentingnya sebagai langkah menjaga kesihatan kita. Amalan pemakanan berkait rapat dengan kesihatan seseorang. Hal ini bertepatan dengan peribahasa Inggeris tentang amalan pemakanan iaitu “What you are, is what you eat”. Boleh dikatakan seseorang yang mengamalkan pemakanan yang seimbang akan memperoleh kesihatan yang baik. Mengamalkan pemakanan seimbang bermakna seseorang mengambil makanan yang berkhasiat dan berzat sesuai dengan keperluan tubuh badan seseorang. Seseorang individu memerlukan makanan yang sesuai berdasarkan usia, pekerjaan dan keperluan-keperluan lain.
Amalan gaya hidup sihat merupakan langkah yang tidak kurang pentingnya untuk mendapatkan kesihatan yang baik. Kini, kita dikejutkan dengan bermacam-macam amalan hidup yang negatif telah menular dalam masyarakat kita. Antara gaya hidup yang negatif ialah amalan seks rambang dan bebas, melanggani pelacur, penagihan dadah dan pil-pil khayal, ketagihan arak serta lain-lainnya. Begitu juga amalan merokok yang masih menjadi sebahagian cara hidup muda-mudi dan remaja dalam masyarakat kita seolah-olah kempen “Katakan Tak Nak Pada Rokok” giat dijalankan. Sudah tentu, gaya hidup tidak sihat akan mengundang penyakit seperti Sindrom Kurang Daya Tahan Penyakit (AIDS), siflis dan lain-lain. Amalan-amalan sebegini perlu dijauhkan seterusnya mengamalkan cara hidup sihat berdasarkan norma-norma agama dan budaya timur kita.
Penjagaan kesihatan perlu menjadi agenda dan keutamaan dalam hidup kita seharian. Pelbagai langkah boleh diambil untuk memperoleh kesihatan yang baik. Antaranya, menjaga kebersihan diri dan persekitaran, mengambil pemakanan seimbang dan melakukan kegiatan riadah. Kita haruslah lebih prihatin dan mengambil berat tentang kesihatan diri agar dapat menjalani kehidupan yang berkualiti. Individu yang sihat akan mampu memberi sumbangan kepada pembangunan dan kemakmuran negara

Promosi Persekitaran Sihat adalah tema yang penting kerana persekitaran yang bersih, sihat dan selamat merupakan keperluan asas manusia. Persekitaran perlu dilindungi supaya kita dapat menikmati kehidupan yang sihat pada masa kini dan masa hadapan. Interaksi di antara manusia dan persekitaran perlu seimbang. Ini adalah kerana manusia dan persekitaran saling berhubung kait di antara satu sama lain. Sekiranya keseimbangan ini diancam, kemungkinan besar manusia akan menghadapi pelbagai masalah khususnya masalah kesihatan seperti penyakit bawaan makanan dan air, penyakit-penyakit bawaan vektor, pencemaran udara dan lain-lain keadaan yang membahayakan
Aktiviti-aktiviti dan cara hidup seharian kita sama ada di rumah, sekolah, tempat kerja dan taman rekreasi boleh mempengaruhi kualiti persekitaran. Oleh sebab itu, adalah wajar kita memberi penumpuan kepada perkaitan rapat di antara cara hidup dan persekitaran melalui Kempen Cara Hidup Sihat  tahun 2002 yang bertemakan Promosi Persekitaran Sihat.

Promosi tingkah laku yang mudah dan praktikal dapat menyumbang kepada pencegahan penyakit-penyakit yang berkaitan dengan persekitaran. Ini seterusnya, dapat meningkatkan taraf kesihatan rakyat Malaysia di samping mengekalkan persekitaran yang sihat.


Kempen ini menyokong dan memperkukuhkan lagi kempen-kempen kesihatan yang sedia ada seperti Kempen Anti-Nyamuk dan Kebersihan Nasional, Program Bandar Raya Sejahtera, Kempen Menghijau Alam, Kempen Cintai Sungai Anda dan Kempen Kitar Semula. Oleh itu jalinan kerjasama di antara Kementerian Kesihatan dan agensi-agensi kerajaan lain serta agensi-agensi bukan kerajaan adalah amat penting memandangkan kesihatan adalah isu sejagat yang melibatkan semua orang.


Jenis rekabentuk penyelidikan boleh dikategorikan kepada 3 jenis iaitu :


REKA BENTUK PENYELIDIKAN

REKA BENTUK PENYELIDIKAN


Rahsia kejayaan utama Pokcik dalam exam adalah...
2 batang pen hitam,lequiet paper,sebatang pensil 2b dan secebis pemadam dan slip periksa dan ic...
Kalau tak ada ini macam mana nak tulis dan hitamkan jawapan dalam borang OMR.....
Soalan Ulangkaji....


1.         Apakah yang dimaksudkan dengan unit motor?

A.        Unit yang mengawal penguncupan otot.
B.        Unit yang terdiri daripada otot, tulang dan ligamen.
C.        Unit yang terdiri daripada susunan filamen aktin dan miosin.
D.        Unit yang terdiri daripada satu unit neuron motor dan serat-serat otot yang disarafinya.

2.       Apakah aras paling rendah dalam organisasi struktur manusia?

A.        Sel.
B.         Tisu.
C.         Kimia.
D.        Organ.

3.       Di manakah kedudukan fulkrum dan rintangan pada tuas kelas kedua?

A.      Daya berada di antara fulkrum dan rintangan.
B.      Fulkrum berada di antara daya dan rintangan.
C.      Fulkrum berada di antara rintangan dan daya.
D.      Rintangan berada di antara fulkrum dan daya.

4.         Apakah fungsi neuron?

A.        Membawa impuls.
B.        Membantu menghantar impuls.
C.        Menyimpan lebihan lemak tubuh.
D.        Membekal nutrien kepada neuroglia.

5.       Sel yang manakah di antara berikut tidak terdapat di dalam tisu perantara areolar?

A.      Adiposit.
B.      Fibroblas.
C.      Sel darah putih.
D.      Sel darah merah.

6.       Pada tulang orang dewasa, plet efifisis digantikan dengan _______________.

A.      osteon
B.      periosteum
C.      endosteum
D.      garis epifisis7.       Apakah jenis tisu yang melitupi semua permukaan tubuh?

A.      Tisu otot
B.      Tisu saraf
C.      Tisu epitelium
D.      Tisu perantara

8.       Ciri yang manakah di antara berikut menunjukan yang sesuatu objek sedang mengalami pecutan?

A.      Berubah arah gerakan.
B.      Gerakan bertambah laju.
C.      Gerakan menjadi perlahan.
D.      Semua di atas.

9.       Apakah peranan serat di dalam matriks ekstrasel?

A.      Menyatukan sel-sel tubuh.
B.      Menguatkan dan menyokong tisu perantara.
C.      Menyokong serta melindungi organ dalaman tubuh.
D.      Menentukan bagaimana tisu terbentuk dan berkembang.

10.   Pada kedudukan anatomi, tapak tangan menghadap ke ___________.

A.      atas
B.      hadapan
C.      belakang
D.      sisi tubuh

11.   Kuantiti yang manakah di antara berikut kuantiti vektor? 
A.      Jisim.
B.      Suhu.
C.      Masa.
D.      Halaju. #DAYA


12.   Apakah jenis rawan yang melitupi permukaan tulang yang membentuk sendi?

A.      Hialin
B.      Elastik
C.      Artikular
D.      Berserat

13.   Sistem yang manakah di antara berikut terlibat dalam pergerakan?

A.      Sistem rangka.
B.      Sistem respiratori.
C.      Sistem pencernaan.
D.      Sistem kardiovaskular.14.   Pernyatan yang manakah di antara berikut tidak benar mengenai tisu otot rangka?

A.      Tisu otot rangka mempunyai banyak nukleus.
B.      Tisu otot rangka mempunyai banyak cabang.
C.      Tisu otot rangka mempunyai banyak mitokondria.
D.      Susunan aktin dan myosin menghasilkan jalur pada tisu otot rangka.

15.   Apakah  jenis  daya  yang  dikenakan  pada  buku  yang  diletakkan  di  atas  meja  tersebut
Untuk menyokong berat buku tersebut?

A.      Daya graviti
B.      Daya normal
C.      Daya kenaan
D.      Daya tegangan

16.   Osteologi adalah kajian mengenai _________________.

A.      otot
B.      saraf
C.      tulang
D.      jantung

17.   Serat otot jenis yang manakah di antara berikut mempunyai daya penguncupan yang terbesar?

A.      Jenis I
B.      Jenis Ia
C.      Jenis IIa
D.      Jenis IIb

18.   Mulut terletak ____________terhadap dagu.

A.      lateral
B.      inferior
C.      superior
D.      proksimal

19.   Daya geseran ___________________ gerakan sesuatu objek.

A.      menentang
B.      menambah
C.      menstabilkan
D.      mengekalkan

20.   Sirkumduksi boleh dilakukan di sendi ____________________.

A.      gesel
B.      kondil
C.      pelana
D.      engsel


21.   Tisu adiposa adalah tisu perantara ____________.

A.      elastik
B.      kendur
C.      padat teratur
D.      padat tidak teratur

22.   Lakuan yang manakah di antara berikut mengaplikasikan Hukum Newton Kedua(pecutan)?

A.      Melantun bola ke lantai.
B.      Menendang bola dari titik penalti.
C.      Membuat hantaran aras dada kepada rakan.
D.      Menggunakan dua pemain untuk menjatuhkan pemain lawan yang lebih besar dalam
permainan ragbi.

23.   Molekul  yang  manakah  di  antara  berikut  menyimpan  tenaga  untuk  membina  kembali
molekul tambahan ATP?

A.      miosin
B.      troponin
C.      mioglobin
D.      tropomiosin

24.   Telinga terletak __________ terhadap mata.

A.      distal
B.      lateral
C.      posterior
D.      proksimal

25.   Berapakah sesaran yang dilalui oleh atlet yang berlari 400 meter pada balapan 200 meter?

A.      100 meter
B.      200 meter
C.      400 meter
D.      800 meter

26.   Otot _________________ bertindak bersama agonis untuk mengurangkan pergerakan yang
tidak diperlukan.

A.      sinergis
B.      penetap
C.      antagonis
D.      penggerak utama

27.   Satah___________ membahagi tubuh kepada bahagian atas dan bawah.

A.      sagital
B.      frontal
C.      transversal
D.      sagital tengah
28.   Penguncupan otot berlaku hasil daripada interaksi di antara aktin dan _____ dalam tisu otot.

A.      miosin
B.      neuron
C.      nukleus
D.      tisu perantara

29.   Fungsi yang manakah di antara berikut bukan fungsi tisu epithelium?

A.      Membentuk kelenjar.
B.      Melitupi permukaan tubuh.
C.      Melindungi dan menyokong tubuh.
D.      Melapisi rongga tubuh, organ lompang dan duktus.

30.   Tisu yang manakah di antara berikut berperanan untuk mengesan perubahan dalaman dan
luaran tubuh?

A.      Tisu otot.
B.      Tisu saraf.
C.      Tisu adiposa.
D.      Tisu perantara.

31.   Daya adalah suatu kuantiti vektor kerana daya ___________________.

A.      menukar arah gerakan objek
B.      mempunyai magnitud dan arah
C.      boleh menghentikan gerakan objek.
D.      membolehkan kita untuk memulakan pergerakan

32.   Ciri yang manakah di antara berikut bukan ciri matriks ekstrasel?

A.      Gel.
B.      Pepejal.
C.      Bendalir.
D.      Gabungan pepejal bersama serat protein.

33.   Struktur yang manakah di antara berikut mengandungi tisu perantara padat teratur?

A.      Otot.
B.      Tulang.
C.      Tendon.
D.      Rawan berserat.

34.   Telinga mengandungi rawan______________.

A.      hialin
B.      elastik
C.      berserat
D.      artikular

35.   Penyataan yang manakah di antara berikut tidak benar bagi objek yang mempunyai kelajuan bukan sifar dan pecutan sifar?

A.      Objek bergerak dalam garisan lurus.
B.      Objek berkeadaan pegun.
C.      Objek bergerak pada kelajuan sekata.
D.      Objek berada dalam keadaan bergerak.

36.   Rawan lambat untuk dibaik pulih selepas mengalami kecederaan kerana ___________

A.      mempunyai lemak
B.      mempunyai neuroglia
C.      tidak mempunyai salur darah
D.      mempunyai salur darah yang sempit

37.   Apakah bahan kimia yang meransang perubahan kedudukan kompleks troponintropomiosin untuk membolehkan kepala miosin melekat pada tapak aktif di aktin?

A.      ATP
B.      aktin
C.      kalsium
D.      asetilkolin

38.   Struktur yang manakah di antara berikut merembeskan bendalir sinovia?

A.      Membran serosa.
B.      Membran mukus.
C.      Membran sinovium.
D.      Membran kutaneus.

39.   Ilmu statik mengkaji objek yang ____________________________.

A.      berkeadaan rehat
B.      berkeadaan tegar
C.      mengalami pecutan
D.      boleh berubah bentuk

40.   Penguncupan otot dicetuskan oleh impuls yang dibawa oleh ________________.

A.      neuroglia
B.      neuron motor
C.      neuron aferen
D.      neuron sensori

41.   Girdel pelvis terdiri daripada ___________________________.

A.      tulang koksa
B.      skapula dan klavikel
C.      humerus dan skapula
D.      tulang rusuk, sternum dan klavikel

42.   Apakah kesan tindakan daya ke atas sesuatu objek?

A.      Mengubah arah.
B.      Mengubah pergerakan.
C.      Mengubah binaan geometri.
D.      Semua jawapan di atas.

43.   Yang manakah di antara berikut terdapat pada plet epifisis?

A.      Kondrosit.
B.      Trabekula.
C.      Osteoklas.
D.      Endosteum

44.   Apakah peranan bursa pada sendi sinovial?

A.      Menyingkirkan sisa metabolik.
B.      Merembeskan bendalir sinovial.
C.      Membekalkan nutrien kepada kondrosit.
D.      Mengurangkan geseran di antara tulang-tulang sendi.

45.   Sel yang membina tulang adalah _________________.

A.      osteosit
B.      osteoblas
C.      osteoklas
D.      osteogenik

46.   Ciri yang manakah di antara berikut terdapat pada tulang spongiosa?

A.      Mengandungi lakuna.
B.      Mengandungi osteon.
C.      Mempunyai system Havers.
D.      Mempunyai tulang trabekula.

47.   Gerakan linear hanya dianalisis berdasarkan_____________________ sahaja.

A.      arah
B.      vektor
C.      magnitud
D.      arah dan magnitud

48.   Tulang rangka bersifat fleksibel kerana mempunyai __________________.

A.      fosfat
B.      kalsium
C.      kolagen
D.      Vitamin D49.   Sistem rangka berperanan untuk ____________________.

A.      menghasilkan sel darah
B.      membantu dalam menghasilkan pergerakan
C.      melindungi organ dalaman tubuh daripada kecederaan
D.      semua jawapan di atas

50.   Tulang yang manakah di antara berikut dikategorikan sebagai tulang pendek?.

A.      Karpal
B.      Femur
C.      Skapula
D.      Vertebra toraks

51.   Lakuan yang manakah di antara berikut mengaplikasikan prinsip daya-masa?

A.      Menambah jarak melangkah semasa berlari di selekoh balapan.
B.      Menarik tangan yang menangkap bola ke belakang untuk menyerap daya.
C.      Memindahkan  daya  daripada  anggota  bawah  ke  trunkus  dan  seterusnya  ke  lengan,
tangan dan bola yang dibaling.
D.      Menggunakan posisi yang kurang stabil semasa bersedia untuk berlepas daripada blok
permulaan dalam lari pecut.

52.   Apakah serat otot yang digunakan secara dominan dalam aktiviti bercorak anerobik singkat?

A.      Jenis I.
B.      Glikolitik pantas.
C.      Oksidatif perlahan.
D.      Oksidatif-glikotik pantas.

53.   Tulang yang manakah di antara berikut terbentuk menerusi osifikasi intramembranus?

A.      Femur
B.      Radius
C.      Mandibel
D.      Metatarsal

54.   Daya yang manakah di antara berikut bukan daya sentuhan?

A.      Daya elastik.
B.      Daya kenaan.
C.      Daya geseran.
D.      Daya magnetik.

55.   Menggelengkan kepala adalah pergerakan jenis __________________.

A.      fleksi
B.      retraksi
C.      putaran
D.      abduksi

56.   Pergerakan yang manakah di antara berikut bukan berupa pergerakan angular?

A.      Fleksi.
B.      Elevasi.
C.      Abduksi.
D.      Ekstensi.

57.   Pergerakan yang manakah di antara berikut tidak boleh dilakukan pada mandibel?

A.      Eversi.
B.      Elevasi.
C.      Depresi.
D.      Protraksi

58.   Fungsi yang manakah di antara berikut bukan fungsi bendalir sinovial?

A.      Melincirkan sendi.
B.      Menguatkan sendi.
C.      Menyingkirkan bahan sisa metabolik.
D.      Mengurangkan geseran di antara tulang.

59.   Apakah yang akan berlaku sekiranya ATP tiada selepas sarkomer mula memendek?

A.      Troponin akan terikat pada kepala miosin.
B.      Penguncupan berlangsung secara normal.
C.      Kepala miosin tidak dapat berpisah daripada aktin
D.      Aktin dan miosin akan terpisah dan kekal dalam kedudukan ini

60.   Permukaan tulang-tulang sendi ini dilitupi rawan ________________________.

A.      tulang
B.      elastik
C.      artikular
D.      berserat

61.   Sendi jenis yang manakah di antara berikut mempunyai tisu perantara berserat tetapi tiada
rongga sinovial?

A.      Simfisis.
B.      Sinovial.
C.      Berserat.
D.      Sinkondrosis.

62.   Ciri yang manakah di antara berikut bukan ciri otot?

A.      Kefleksibelan.
B.      Kebolehujaan.
C.      Kebolehkuncupan.
D.      Kebolehpanjangan.


63.   Penyataan yang manakah di antara berikut tidak benar bagi objek yang mempunyai 
kelajuan sifar dan pecutan bukan sifar?

A.      Objek berkeadaan pegun.
B.      Objek berkeadaan berputar.
C.      Arah gerakan objek berubah
D.      Gerakan objek bertambah laju

64.   Sendi bahu adalah sendi jenis _____________________.

A.      engsel
B.      pangsi
C.      lesung
D.      kompaun

65.   Perbuatan menguap adalah pergerakan jenis ______________.

A.      depresi
B.      pronasi
C.      retraksi
D.      pendorsifleksan

66.   Tisu perantara paling luar yang melitupi otot rangka adalah ____________________.

A.      Epimisium
B.      Perimisium
C.      Endomisium
D.      Retikulum sarkoplasma

67.   Otot  rangka  menghasilkan  pergerakan  dengan  menarik  _______________  yang  melekat
pada tulang.

A.      saraf
B.      tendon
C.      ligamen
D.      rawan artikular

68.   Apakah aspek yang dikaji dalam bidang kinetik?

A.      Gerakan objek.
B.      Sifat objek pegun.
C.      Penyebab bagi gerakan.
D.      Sumber tenaga bagi gerakan.

69.   Apakah sistem tubuh yang berperanan menghasilkan pergerakan tubuh dalam ruang?

A.      Sistem respiratori.
B.      Sistem pencernaan.
C.      Sistem kardiovaskular.
D.      Sistem muskuloskeletal.
                                                             
70.   Julat gerakan pasif sendi dipengaruhi oleh ____________________.

A.      panjang tulang
B.      jenis serat otot
C.      jenis pergerakan
D.      bentuk permukaan berartikulasi

71.   Apakah gerakan yang berlawanan dengan pecutan?

A.      Pecutan sifar.
B.      Nyah pecutan.
C.      Memperlahankan gerakan.
D.      Bergerak dengan halaju malar dalam garisan lurus.

72.   Apakah yang dimaksudkan dengan pergerakan berkordinasi?

A.      Organisasi di antara tindakan serentak dan berturutan.
B.      Urutan dan pemasaan tindakan otot dan gerakan tembereng.
C.      Penambah julat gerakan pada sendi semasa melakukan pergerakan.
D.      Mengawal kedudukan tubuh secara relatif kepada tapak sokongan.

73.   Julat fleksi sendi lutut adalah di sekitar _______________.

A.      45°
B.      90°
C.      120°
D.      140°

74.   Jumlah pemendekkan yang boleh berlaku pada serat otot ____________________.

A.      titik selitan otot pada tulang
B.      yang tersusun secara selari
C.      dipengaruhi jenis serat otot dalam sarkomer
D.      di sekitar 50% hingga 60% daripada panjangnya
                          
75.   Apakah kelebihan otot yang mempunyai lengan momen yang pendek?
A.      Pergerakan bersudut lebih besar.
B.      Pergerakan bersudut lebih kecil.
C.      Daya yang dihasilkan lebih besar.
D.      Daya yang dihasilkan tidak berubah.
                                                                    
76.   Serat otot jenis yang manakah di antara berikut paling akhir direkrut apabila daya rintangan besar?

A.      Jenis I
B.      Jenis Ia
C.      Jenis IIa
D.      Jenis IIb77.   Tuas  adalah  struktur  tegar  yang  dapat  memindahkan  daya  dengan  berpusing  di  fulkrum. Pada tubuh, struktur apakah yan berperanan sebagai fulcrum?

A.      Otot
B.      Sendi
C.      Tulang
D.      Ligamen

78.    Jalur I pada sarkomer terdiri daripada______________.

A.      filamen aktin.
B.      filamen miosin
C.      filamen aktin dan miosin
D.      hujung pelekatan filament miosin.

79.   Otot-otot __________________ membantu otot penggerak utama atau agonis untuk menghasilkan pergerakan  yang lebih berkesan.

A.      fleksor
B.      sinergis
C.      penetap
D.      antagonis

80.   Tulang yang manakah antara berikut sebahgian daripada rangka aksial?

A.      Radius.
B.      Femur.
C.      Klavikel.

D.      Sternum.

Soalan 81-90: Namakan otot bagi setiap tindakan yang dinyatakan


No.
Tindakan
Otot
81
Aduksi dan rotasi medial lengan di sendi bahu
Pektoralis major

82
Fleksi lengan di sendi bahu.
Biseps brakii
83
Fleksi tangan di sendi pergelangan tanga
Fleksor digitorum superfisialis
84
Membantu mengunci lutut semasa ekstensi bahagian kaki bawah.
Gluteus maksimus
85
Pendorsifleksan dan inversi kaki.
Tibialis anterior
86
Fleksi  plantar  kaki,  fleksi  bahagian kaki bawah      di sendi lutut
Gastroknemius
87
Meninggikan skapula
Trapezius
88
Menarik lengan ke bawah dan ke belakang.
Latisimus dorsi
89
Supinasi lengan bawah
Biseps brakii
90
Abduksi, fleksi, ekstensi dan rotasi lengan di sendi bahu.
Deltoid

91-100: Namakan tulang yang ditunjukkan

soalan exam, soalan peperiksaan, upsi, pjj, PJK